Globala målen


Bakgrund


Livsstilsrelaterade sjukdomar ökar i vårt land, och främst i områden där resurser många gånger är begränsade. Medellivslängden och dödligheten skiljer sig mellan olika sociala grupper i Sverige. Personer med lägre utbildningsnivå har tyvärr både en kortare medellivslängd och högre dödlighet än personer med högre utbildningsnivå. Barns hälsa påverkas av familjebakgrunden, och det tidiga livet har på måna sätt avgörande effekter för utvecklingen och hälsa senare i livet (Statens Offentliga Utredningar). Många mammor och deras barn i socioekonomiskt utsatta områden har tyvärr inte samma förutsättningar som mammor och barn som växer upp i områden med mer resurser. Fysisk inaktivitet, ohälsosamma matvanor och utanförskap är ett av de största hoten mot vår framtida folkhälsa, integration, trygghet och minskad kriminalitet.


  agenda2030  


De globala målen- Agenda 2030:


Den 17 globala målen har antagits av världens ledare för att uppnå sociala, ekonomiska och miljömässig hållbarhet till år 2030. Mamma United har som avsikten att tillsammans med kommuner. näringslivet, fastighetsbolag, idrotts- och friluftsföreningar, akademin och civilsamhället gemensamt och långsiktigt ska kopplas ihop med ett flertal av FN:s globala mål för ett hållbart samhälle 2030.


I Mamma Uniteds verksamhet strävar vi efter att nå 7 av de 17 målen i Agenda 2030


  mal1 


#1 Ingen fattigdom


Mamma United avser att tillsammans arbeta för att alla som bor, arbetar och lever i Sverige ska ha kunskap och verktyg för att leva ett mer hälsosamt liv. Vi vill förebygga ohälsa och arbetar utifrån vetenskaplig evidens och beprövade metoder där klyftorna är som störst.


  mal3  


#3 God hälsa och välbefinnande


Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär även brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet. Detta brukar kallas för multidimensionell fattigdom. I Mamma United vill vi framförallt stärka mammors möjligheter att påverka och stärka sin hälsa, frihet att kunna göra val, påverka sin livssituation och utbildning inom en rad olika och viktiga områden.


  mal4  


#4 God utbildning för alla


Mamma United bidrar till att stärka kvinnors egenmakt genom utbildning inom områden som ger kvinnorna verktyg och motivation att kunna förebygga fysisk och psykisk ohälsa och minska utanförskap för kvinnor och deras barn.


  mal5 


#5 Uppnå jämställdhet


Mamma United vill genom kostnadsfria aktiviteter öka möjligheten för mammor och deras barn att skapa en meningsfull fritid och därmed bidra till en hållbar och jämlik fysisk- och psykisk hälsa. Genom att erbjuda mammor och deras barn en meningsfull fritid bidrar Mamma United till att uppnå ett jämställt samhälle. Studier visar att flickor i lägre utsträckning än pojkar är aktiva inom idrotts- och andra föreningar. Genom ökad kunskap kan mammor och deras barn få mer egenmakt och kunskap om deras rättigheter. 


  mal10  


#10 Minskad ojämlikhet


Mamma United arbetar aktivt och långsiktigt på platser där vi vet att resurserna ofta kan vara begränsade. Genom att utbilda och inspirera mammor och ge dem råd till nya vanor kan Mamma United bidra till att minska ojämlik hälsa.


  mal11  


#11 Hållbara städer och samhällen


Ett hållbart samhälle skapas av starka och friska individer som gör medvetna val. I ett samhälle där individers utanförskap och risk för framtida utanförskap minskar, frigörs resurser att arbeta med samhällsförbättrande åtgärder och förebyggande insatser snarare är akuta insatser. Forskning från Karolinska Institutet visar att när individer lär känna fler som bor i samma bostadsområde så ökar känslan av trygghet. Hos Mamma United kan mammor bland annat hjälpa varandra att stärkas i föräldrarollen och lära sig att sätta gränser för sig själva och sina barn.


  mal16  


#16 Fredliga och inkluderande samhällen


Genom att erbjuda Mamma Uniteds kostnadsfria aktiviteter och utbildning kommer mammor från olika bakgrunder och kulturer att få träffas. Det kommer skapa nya relationer som i sin tur skapar en bättre boendemiljö och inkluderande nätverk i områden där många mammor upplever sig som isolerade.


Barnkonventionen
Den 1 januari 2020 blev FN:s konventionen om barns rättigheter lag i Sverige och det innebär att staten, kommuner, organisationer, föreningar, skola och vuxna i större utsträckning måste göra betydligt mer för att leva upp till barn mänskliga rättigheter. Barnkonventionen är viktig, bindande överenskommelse för att kunna påverka och förbättra situationen för barn runt om i världen. Barnkonventionen listar barns rättigheter inom olika områden och innehåller 54 artiklar. Några av Barnkonventionens artiklar i korthet som berör fysisk- och psykiska hälsa:


2. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.


3. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.


5. Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare ansvarar för barnets uppfostran och utveckling. De ska också stötta barnet i att få sina rättigheter uppfyllda.


6. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.


15. Barn har rätt att delta i föreningar och fredliga sammankomster.


23. Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället.


24. Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering