Fika   Metod- Mamma United


Mamma United är en ideell förening som hjälper mammor att påverka sitt eget och sina barns liv så att de mår bättre, blir integrerade i samhället och känner sig som en del av ett större sammanhang där ingenting är omöjligt. Detta uppnås då Mamma United skapar en känsla av meningsfullhet genom att lyfta deltagarnas fysiska- och psykosociala hälsa. Detta görs genom utbildning och motivationshöjande samtal som ökar både kunskapsnivå och självkänsla.


Tack vare att en stor del av Mamma United insatser är preventiva når man goda resultat på ett kostnadseffektivt sätt jämfört med om insatserna sätts in först när ohälsa och andra problem redan har uppstått. 


Mammor erbjuds att delta gratis i Mamma Uniteds program. Programmet arrangeras vid 9 tillfällen, som sammanlagt är minst 18 timmar. 

Genom Mamma United får mammorna kunskap inom områden som kommer att stärka deras föräldraskap, ge kunskap och skapa fysisk- och psykosocial hälsa.


Följande områden tas upp under träffarna:

Vikten av bra matvanor
Vikten av fysisk aktivitet och rörelse
Motivation och föräldraskap
Kvinnokroppen
Stress, sömn och återhämtning
Våld i nära relationer och kriminalitet
Arbetsmarknad
Socialtjänstens verksamhet


Är du intresserad av att delta i Mamma Uniteds fikagrupp?

Jag vill gärna ha mer information om Mamma United